Monitoring ochranných známek

Dovolujeme si Vám nabídnout službu Monitoring ochranných známek. Monitorovat lze pouze registrované ochranné známky, protože jen z registrovaných ochranných známek plynou následující práva:

Právo ochrannou známku užívat v obchodním styku a v podnikání
Právo převést ochrannou známku, tj. kupř. prodat, darovat
Právo poskytnou licenci na ochrannou známku
Právo bránit třetím osobám v jejím neoprávněném užívání
Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí nikdo v obchodním styku užívat shodné označení pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo zaměnitelné označení pro shodné nebo zaměnitelné výrobky nebo služby, u kterých existuje pravděpodobnost záměny nebo pravděpodobnost asociace se starší známkou na straně veřejnosti nebo pokud by užívání označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména zapsané ochranné známky nebo jim bylo na újmu, a to i přesto, že by označení bylo užíváno pro výrobky nebo sužby, které nejsou podobné těm, pro které je daná ochranná známka zapsána.

Pokud někdo porušuje práva ze zapsané ochranné známky, je vlastník oprávněn požadovat, aby bylo tohoto protiprávního jednání zanecháno a následky porušení byly odstraněny. Vlastník ochranné známky se tohoto práva může domáhat také u soudu.

Tato služba v sobě zahrnuje:

4 x do roka prověříme Vaší ochrannou známku přímo v oficiální placené databázi ochranných známek, kterou vydává ÚPV a v registru národních ochranných známek u ÚPV, kde jsou zjistitelné všechny podané přihlášky ochranných známek, které by mohly být na závadu Vaší ochranné známce, tzn. i ty přihlášky , které doposud nejsou zveřejněny. Takže se lze s předstihem připravit na podání námitek ve stanovené lhůtě ( 3 měsíce od data zveřejnění) a nebo ještě v době před zveřejněním podat připomínky k zápisné způsobilosti. Vzhledem k průměrné době zápisného řízení POZ jeden rok je prověření národních registrací 4 x do roka optimální k tomu, aby byly včas zjištěny všechny kolizní známky.

Ve stejné časové periodě budou prověřeny dále Mezinárodní ochranné známky s designací České republiky, tj. ty ochranné známky, jejichž přihlašovatelé žádají na území České republiky známkovou ochranu. Prověření bude opět provedeno v oficiální placené databázi mezinárodních ochranných známek, kterou provozuje a aktualizuje Mezinárodní Úřad WIPO v Ženevě. U těchto designací je lhůta pro podání námitek rovněž 3 měsíce, přičemž lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž byla známka zveřejněna ve Věstníku mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví.

Ve stejné časové periodě budou také prověřeny známky Evropského společenství - CTM, tj. ty ochranné známky, které byly přihlášeny s účinností pro všechny státy Evropské unie. Vzhledem k tomu, že k 1. květnu 2004 přistoupila naše republika k EU, jsou tyto ochranné známky platné i pro území České republiky.

Pokud by byla nalezena jakákoli přihláška ochranné známky, která by mohla porušovat Vaše známková práva, budete naší kanceláří ihned upozorněni a bude Vám doporučen další postup ve věci.

Řadě našich klientů tato služba již přinesla pozitivní výsledky při obraně jejich známkového práva. Každý majitel by měl průmyslová práva z ochranné známky nejen znát, využívat, ale také důsledně chránit.

V případě Vašeho zájmu je postačující zaslat on-line objednávku Sledování ochranné známky.

..:: CENA ::..

Tato činnost je náročná nejen z hlediska časového, ale i z hlediska chronologického třídění dat a jejich zpracování. Za uvedené služby je stanovena částka 3300,- Kč + 19% DPH ročně. Pokud je předmětem sledování více ochranných známek, jejichž základní rozlišující motiv je shodný, bude Vám nabídnut cenový discount.