Rešerše

Známkové rešerše

je zjištění právního stavu určitého označení, tj.zda je či není přihlášeno, prověření zápisné způsobilosti z hlediska existence prioritně starších ochranných známek, zjištění známkové aktivity určité firmy, ověření zda a do jaké míry označení porušuje práva třetích osob, apod.

Patentové a vzorové rešerše

v praxi rozeznáváme dvě hlavní skupiny rešerší, jež se od sebe liší metodikou a způsobem pátrání. Jsou to patentové rešerše jmenné a věcné.

U jmenných patentových rešerší je pro pátrání směrodatné jméno osoby původce, přihlašovatele nebo majitele patentu či vzoru. Jsou zjišťována ochranná práva určité osoby, ať již jde o osobu právnickou či fyzickou. Podle účelu, ke kterému má rešerše sloužit se jedná o rešerši na stav patentových práv, platnost, analogické ochrany, právní titul či převod práv, patentovou aktivitu ap.

U věcných patentových rešerší je rešeršní dotaz vždy definován po stránce tématické neboli věcné, tj. dotýká se vlastní podstaty předmětu techniky, např. jeho funkce, chemického složení, výrobního postupu, konstrukce, designu, ap. Dle účelu pátrání se jedná o rešerše na stav techniky, na novost, na patentovou čistotu (účelem je zjištění, zda předmět průzkumu zasahuje do platných práv třetích osob), na právoplatnost udělení.