O nás

Vážení návštěvníci virtuální patentové kanceláře,
 
  jakákoliv forma podnikání je neodmyslitelně spojena s průmyslovými právy a právem duševního vlastnictví všeobecně. Návrat k tržnímu hospodářství otevřel pro využívání předmětů průmyslových práv, zcela nové horizonty, neboť průmyslová práva a duševní vlastnictví nejsou vlastnictvím všech (a tím vlastně nikoho), ale bedlivě hlídaným majetkem konkrétních osob, ať již fyzických nebo právnických.
 
Vše nasvědčuje tomu, že si podnikatelská sféra stále zřetelněji uvědomuje (i když velice pomalu), jak významnou součást majetku podniku představují práva k vynálezům, průmyslovým a užitným vzorům, ochranným známkám , obchodnímu jménu a dalším nehmotným statkům.
 
V tržním hospodářství lze s tímto majetkem obchodovat, může být zdrojem zisku, ale na druhé straně je třeba vlastnická práva k němu plně respektovat. Předpokladem však je, že majitel svá práva (ale i povinnosti) zná, hlídá je a zabezpečuje jejich ochranu v konkurenčním prostředí, ale také je uplatňuje a využívá.
 
Zabezpečení jejich ochrany je nutné věnovat značnou pozornost, neboť vzhledem ke své nehmotné povaze mohou být velice snadno zcizeny a nevhodně použity či zveřejněny se všemi negativními důsledky pro svého majitele či uživatele.
 
Zdaleka ne všichni manažeři a podnikatelé mají jasnou představu o celé šíři ochrany, kterou tomuto druhu vlastnictví poskytuje stávající právní řád. Právo duševního vlastnictví v sobě zahrnuje nejen práva k výsledkům tvůrčí činnosti fyzických osob, ale i majetková ochranná práva nehmotných předmětů duševního vlastnictví jako výsledků obchodní, hospodářsko-technické, provozní a obdobné činnosti fyzických a právnických osob.
 
Společnosti, firmy, podnikatelé vstupují do vztahů vyplývajících z průmyslového vlastnictví dvojím způsobem:
 
 • Za prvé by měli zachovávat nedotknutelnost už existujících práv, tj. vyhnout se všem neoprávněným zásahům do práv třetích osob. Konkrétně to znamená např. rozhodne-li se výrobce pro výrobu nového výrobku, zavedení nové technologie apod., měl by si v příslušné dokumentaci nejdříve ověřit, zda nezasahuje do cizích průmyslových práv.
 • Za druhé může společnost či podnikatel při splnění zákonem stanovených podmínek vystupovat v úloze majitele průmyslového práva či jiného práva duševního vlastnictví a libovolně s ním nakládat.
 
O úspěchu v hospodářské soutěži rozhoduje to, čím se soutěžitel pozitivně odlišuje od své konkurence - neboli, informační předstih je i zdrojem předstihu soutěžního. Zmíněný předstih a výhody z něj vyplývající trvají tak dlouho, dokud se soutěžiteli daří, aby disponoval výlučně s určitými informacemi a chránil si je před jinými soutěžiteli. Takováto ochrana se uskutečňuje jednak formální ochranou, kupř. patentovou, jednak faktickou ochranou určitých hospodářských informací všeobecně nazývaných "obchodní tajemství ".
 
Virtuální patentová kancelář Bohemia Patent spolupracuje s řadou specialistů, komerčních právníků, advokátů a patentových zástupců v tuzemsku i v zahraničí s působností ve všech oborech práva, zejména ve vztahu k právům duševního vlastnictví, průmyslových práv a práv na označení. Naším základním posláním je poskytovat klientům, tj. Vám, odbornou pomoc v tuzemsku i v zahraničí, zejména:
 
 • poradenství a zpracování podnikatelských záměrů a projektů společností s ohledem na jejich duševní vlastnictví, kupř. navrhnutí, zpracování a realizace strategie průmyslově-právní ochrany společnosti, zpracování podnikových regulativů pro zajištění ochrany průmyslových práv a obchodního tajemství,
 • poradenství a zpracování strategie ochrany "nápadu" v souladu s podnikatelskými záměry klientů a odborné služby s tím související,
 • ochrana vynálezů a technických řešení patenty nebo užitnými vzory
 • ochrana designu výrobků průmyslovými vzory
 • odborné a právní poradenství v oblasti ochranných známek a označení původu a zajištění jejich právní ochrany včetně obnov a platnosti registrací a zápisů
 • poskytování odborných služeb ve věci ochranných známek a označení původu, kupř. sledování zveřejňovaných ochranných známek v tuzemských i zahraničních odborných věstnících dle požadavků klienta a ve vztahu k jeho ochranným známkám a porušování známkových práv, informace o právním stavu ochranné známky, obchodního jména,
 • odborná pomoc při volbě vhodného obchodního jména a ochranné známky s ohledem na podnikatelské záměry a právní čistotu jména a známky
 • zajištění a zpracování veškerých smluvních vztahů zejména z oblasti průmyslových a autorských práv a práv na označení, kupř. známkové licence, patentové a vzorové licence, licence na know-how, licence smíšení a pod., smlouvy o prodeji, převodu nebo přechodu předmětů duševního a průmyslového vlastnictví, smlouvy o využití předmětů průmyslového vlastnictví a odměně původců a pod.
 • zajištění a zpracování ocenění všech forem nehmotného majetku, zejména ochranných známek, patentů a vzorů, know-how, licencí, software a pod. v návaznosti na platnou právní úpravu, zejména obchodního a daňového práva a v souladu s podnikatelskými záměry klientů
 • poskytování odborného a právního poradenství a zajištění odborné pomoci při řešení skutkových podstat a sporných záležitostí nekalé soutěže, včetně zastupování klientů před soudem
 • zajištění a zpracování rešerší všeho druhu v tuzemsku i v zahraničí, zejména k přihláškám vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, rešerše na stav techniky, na patentovou čistotu výrobku a/nebo technologického postupu, rešerše licenční, známkové a firemní rešerše, rešerše informativní a pod.
 
Vážení, výše uvedeným výčtem jsme se pokusili vystihnout šíři a komplexnost našich služeb, které Vás zbaví starostí a problémů s duševním majetkem Vaší firmy.